• 12«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • »02
| Login |
2010-06-01 (火) | 編集 |
 简介:

 (本文通篇伪科学,请同志们擦亮雪亮的

眼睛。)

 文化似乎走的是一条消亡之路。

 古来之道被时间与历史所泯灭,就像沙漠

中的一条河,流着流着,便渐渐消失,或隐入

地下,或化为水汽。它从哪里来?流经何处?

沿途有哪些风景?不得而知。

 所以要去找,沿着古老的布满沙砾的河床

一步一步往回走,于是看见传统,看见人文,

看见思想,见证每一次的辉煌与没落。

 文物只是一个物而已,它身上所承载的过

去,才是目的。

 这就是考古。

 (以上也是伪科学人品发作,善哉,善哉

。)
[继续阅读...]