• 12«
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • »02
| Login |
2012-08-08 (水) | 編集 |半夜打开小黑①号,把文包整理了一下

居然发现小黑①号里的文包有1.7G

分类整理下,发现看过的居然不多

想来看文近十载,就算一天平均一篇的话,也算不少了

竟然只看了强大文包的一角

很多经典的旧文还没来得及看

新文又如潮水般涌来

果然文海无涯啊

以此博记录下我看过的文""""""

纯属娱乐啊纯属娱乐


2010-09-28 (火) | 編集 |
嗷嗷嗷嗷 为什么啊
好长一段时间登不上 我的博客 首页了
打开就是一片空白
嗷嗷嗷嗷 明明后台写新日志神马的都好好的啊
怎么就首页看不到啊
好纠结好纠结 T T